Szanowni Państwo!

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów oraz rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest
Zalimp Invest Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:
ul. Św. Jacka Odrowąża 9, 03-310 Warszawa.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: zalimp@zalimp.pl
telefonicznie pod numerem: +48 22 831-85-63, 500 236-185 lub listownie pod adresem:
ul. Św. Jacka Odrowąża 9, 03-310 Warszawa
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie umów sprzedaży oferowanych przez nas produktów na podstawie otrzymywanych od Państwa zamówień oraz przesyłanie informacji oraz ofert dotyczących oferowanego przez nas asortymentu .
Podstawą prawną przetwarzania danych, osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, adres wysyłki towaru, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora (np. współpracujące z nami firmy kurierskie oraz handlowe) tylko w zakresie realizacji umów sprzedaży.
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności przechowywania dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi ustawami w tym zakresie.
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez ZALIMP Pani/Pana danych osobowych:
• prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do usunięcia danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: zalimp@zalimp.pl.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Pragniemy zapewnić, iż Zalimp Invest Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Z wyrazami szacunku,

PREZES ZARZĄDU

mgr Renata Oliwa